ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΔΙΠ

Η εκπαίδευση διαμεσολαβητών θα αφορά κάθε φορά σε 21 (κατ’ ανώτατο όριο προβλεπόμενο από τον νέο νόμο 4512/18 – Κεφάλαιο Β’) ενδιαφερόμενους υποψηφίους, οι οποίοι θα λαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 80 ώρες εκπαίδευσης και στη συνέχεια θα πιστοποιούνται -ύστερα από εξετάσεις ενώπιον της επιτροπής εξετάσεων της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης- και θα εγγράφονται στον κατάλογο πιστοποιημένων διαμεσολαβητών. Επίσης, το ΚΕ.ΔΙ.Π. στοχεύει στην παροχή προγραμμάτων μετεκπαίδευσης ήδη διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για την τακτική προαγωγή των γνώσεών τους, όπως προβλέπεται στο ΠΔ 123/2011 αλλά και πέρα από τις απαιτήσεις αυτού.

Επιπλέον, φιλοδοξεί να προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτών διαμεσολαβητών, ώστε πλέον να υπάρχουν Έλληνες εκπαιδευτές διαμεσολαβητών. Περαιτέρω, το ΚΕ.ΔΙ.Π. θα είναι το κέντρο, στο οποίο δύνανται να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι, πολίτες ή επιχειρήσεις, που θέλουν να υπαγάγουν μια διαφορά τους σε διαμεσολάβηση. Το κέντρο θα παρέχει στα ενδιαφερόμενα μέρη την απαραίτητη υποδομή για τη διενέργεια διαμεσολαβήσεων σε κατάλληλους χώρους, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και σύμφωνα με τις ειδικές τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται διεθνώς. Με τη διενέργεια σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων κι άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων το ΚΕ.ΔΙ.Π. σκοπεύει να δώσει τροφή για την εν γένει μελέτη του θεσμού της διαμεσολάβησης, αλλά και την προσαρμογή της στα εγχώρια δεδομένα, συμμετέχοντας ενεργά στις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις του θεσμού στην Ελλάδα.

Για την επίτευξη των ανωτέρω το ΚΕ.ΔΙ.Π. ήδη έχει έλθει σε επαφές με κέντρα- φορείς εκπαίδευσης μεσολαβητών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες η διαμεσολάβηση έχει μακρά παράδοση, έχει ευρέως διαδοθεί και εφαρμόζεται με επιτυχία με ποσοστά άνω του 70% των διαφορών, που υπάγονται σε αυτήν. Επιθυμία είναι η δημιουργία τόσο με τα κέντρα –φορείς του εξωτερικού όσο και με άλλα κέντρα- φορείς του εσωτερικού ενός δικτύου, που θα προάγει το θεσμό της διαμεσολάβησης και γενικά των Εναλλακτικών Τρόπων Επίλυσης των Διαφορών, θα φέρει σε επαφή πολίτες, επιχειρήσεις, οργανισμούς και θα εδραιώσει τη διαμεσολάβηση στη συνείδηση των μερών, των πολιτών, των δικηγόρων και μη, αλλά και της δικαιοσύνης, ώστε να την υιοθετήσουν ως ένα εναλλακτικό και παραγωγικό τρόπο επίλυσης διαφορών.