Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί διαμεσολάβησης, ως διαμεσολαβητής νοείται «τρίτο σε σχέση με τους διαδίκους πρόσωπο, από το οποίο ζητείται να αναλάβει διαμεσολάβηση με κατάλληλο αποτελεσματικό και αμερόληπτο τρόπο, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο ορίστηκε ή ανέλαβε να τελέσει την εν λόγω διαμεσολάβηση».

Ο διαμεσολαβητής διευκολύνει τα μέρη να επιλύσουν τη διαφορά τους. Είναι ένα πρόσωπο με ειδικές σπουδές, γνώσεις και δεξιότητες. Δεν έχει εξουσία να αποφασίσει ο ίδιος ή να υποδείξει στα μέρη πιθανές λύσεις για την επίλυση της διαφοράς. Δύναται, όμως, να διατυπώσει προτάσεις προς επίλυση της διαφοράς.

Έχει απόλυτη ευχέρεια να αποδεχθεί ή όχι το διορισμό του. Ο Διαμεσολάβητης δεν αποτελεί κύριο όργανο απονομής δικαιοσύνης με την έννοια έκδοσης δεσμευτικών αποφάσεων και έχει ευχερώς διακριτό ρόλο. Ο διαμεσολαβητής δεσμεύεται απόλυτα από δυο είδη εχεμύθειας α) της εσωτερικής και β) της εξωτερικής. Με το όρο εσωτερική εχεμύθεια εννοούμε ότι ο διαμεσολαβητής δεσμεύεται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με τις πληροφορίες που του εμπιστεύεται κάθε μέρος κατά τη διαδικασία της διαμεσολάβησης και δύναται να τις κοινοποιήσει στο άλλο μέρος μόνο μετά από ρητή σύμφωνη γνώμη του μέρους. Η εξωτερική εχεμύθεια αφορά τη δέσμευση του διαμεσολαβητή να μην αποκαλύψει οτιδήποτε σχετικό με τη διαμεσολάβηση που έχει διενεργήσει σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Στα πλαίσια αυτής της δέσμευσης ο διαμεσολαβητής δεν μπορεί να είναι μάρτυρας σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη δικαστική διαμάχη των μερών αναφορικά με τα όσα περιήλθαν σε γνώση του από τη θέση του ως διαμεσολαβητή στη συγκεκριμένη διαμεσολάβηση.

Οφείλει να έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση, διαρκή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. Οφείλει, ιδίως, να διενεργεί τη διαδικασία της διαμεσολάβησης με ανεξαρτησία, ουδετερότητα κι αμεροληψία. Να φροντίζει για την προσήκουσα διεξαγωγή της διαδικασίας και να χαρακτηρίζεται από ευθυδικία.

Ευθύνεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μόνο για δόλο. Επίσης, υπόκειται σε αυστηρές κυρώσεις για την μη τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, για την τήρηση του οποίου είναι αρμόδια η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τέλος, η αμοιβή του διαμεσολαβητή υπολογίζεται ωριαία και για 24 ώρες κατ’ ανώτατο όριο και βαρύνει τα μέρη κατ’ ισομοιρία.