• 1
  • 2
  • 4
  • 3

34234234234

Οι Διαμεσολαβητές, που επιτυγχάνουν στην «αξιολόγηση με βάση την απόδοση» της Toolkit Company -ACB στο ΚΕ.ΔΙ.Π., έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία μια διεθνή πιστοποίηση. Οι υποψήφιοι, που περνούν με επιτυχία την αξιολόγηση αυτή μετά τη βασική εκπαίδευση ΚΕ.ΔΙ.Π./ Toolkit Company, είναι «Διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές ACB», «Διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές Toolkit Company» και μπορούν να γίνουν Διαμεσολαβητές του YMI. Έχουν κάνει με επιτυχία το πρώτο και πολύ σημαντικό βήμα σε ένα σύστημα αξιολόγησης 3 -βημάτων προς την κατεύθυνση να γίνουν Πιστοποιημένοι Διαμεσολαβητές του IMI (Διεθνές Ινστιτούτο Διαμεσολάβησης) ή Πιστοποιημένοι παραστάτες Δικηγόροι σε διαμεσολάβηση του IMI. 

Η Πιστοποίηση IMI είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη πιστοποίηση. Πριν γίνει κανείς Πιστοποιημένος  Διαμεσολαβητής του IMI, μπορεί να συμμετάσχει στο YMI, την Πρωτοβουλία Νέων Διαμεσολαβητών (http://imimediation.org/young-mediators-home)

ΒΗΜΑ 1ο - Αξιολόγηση με βάση την απόδοση

Η αξιολόγηση της ACB/Toolkit Company στο ΚΕ.ΔΙ.Π. αποτελεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αξιολόγησης με βάση την απόδοση, το οποίο αναγνωρίζεται από το ΙΜΙ ως το πρώτο βήμα προς την Πιστοποίηση του IMI (http://imimediation.org/qap-profile-acb-foundation). Οι διαμεσολαβητές, που έχουν εκπαιδευθεί και αξιολογηθεί από το ΚΕ.ΔΙ.Π./ Toolkit Company είναι ευπρόσδεκτοι και ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν στο YMI, την Πρωτοβουλία Νέων Διαμεσολαβητών, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους για να συνοδεύσουν τα επόμενα βήματα τους και να γίνουν Πιστοποιημένοι Διαμεσολαβητές του IMI.

ΒΗΜΑ 2Ο - Παρακολούθηση πραγματικών υποθέσεων, αυτο-αξιολόγηση και απόκτηση επαρκούς εμπειρίας

Αυτό το δεύτερο στάδιο αποτελείται από μια συστηματική αυτο-εκτίμηση και παρακολούθηση της επίδοσης καθώς αποκτάτε πρακτική εμπειρία ως Διαμεσολαβητής σε τουλάχιστον 20 υποθέσεις ή σε 200 ώρες διαμεσολάβησης.

ΒΗΜΑ 3ο – Η αξιολόγηση από ομοτίμους, προφορική αξιολόγηση και έλεγχος της απόδοσης στην πράξη

Ο Διαμεσολαβητές, που έχουν εκπαιδευθεί από το  ΚΕ.ΔΙ.Π./ Toolkit Company και έχουν επιτυχώς αξιολογηθεί με βάση την απόδοση της ACB μπορούν να γίνουν Πιστοποιημένοι Διαμεσολαβητές του IMI μέσω μιας προφορικής αξιολόγησης με βάση την εμπειρία, όπου οι πραγματικές υποθέσεις που διενήργησαν ως Διαμεσολαβητές θα ανασκοπηθούν μαζί με έναν αξιολογητή, πριν γίνουν Πιστοποιημένοι Διαμεσολαβητές του IMI.

newspaper templates - theme rewards