ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στόχος του Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιά είναι κατ’ αρχήν να εκπαιδεύσει άρτια -σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο- τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους διαμεσολαβητές με προγράμματα βασικής εκπαίδευσης για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως αυτές προβλέπονται στο Παράρτημα του Π.Δ. 123/2011, που είναι αναγκαίες για την άσκηση της διαμεσολάβησης. Στους στόχους του επίσης συμπεριλαμβάνεται η δημοσιότητα και προβολή του θεσμού της διαμεσολάβησης και η παροχή κάθε πληροφορίας σχετικά με αυτή στο ευρύ κοινό.