ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος για το θεσμό της Διαμεσολάβησης:

Ν. 3898/ 2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2010): Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, όπως τροποποιήθηκε μέχρι και την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α’ 237/5.12.2012)

Συνημμένα αρχεία

Νόμος 3898/2010 Π.Ν.Π. 5122012