ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαφορές ιδιωτικού δικαίου- αστικές κι εμπορικές- υπάγονται κατ’ εξοχήν στο πεδίο εφαρμογής της διαμεσολάβησης, υπό την προϋπόθεση φυσικά τα μέρη να έχουν εξουσία διάθεσης στο αντικείμενο της διαφοράς ( να μπορούν δηλ. να συνάψουν επ’ αυτού συμβιβασμό). Ενδεικτικά, αντικείμενο διαμεσολάβησης μπορούν να αποτελέσουν: – οι επιχειρηματικές διαφορές,

- οι ασφαλιστικές διαφορές,

- οι πολεοδομικές διαφορές,

- οι διαφορές πνευματικής ιδιοκτησίας

- διαφορές που ανακύπτουν από τραπεζικές συναλλαγές,

- οι εργατικές διαφορές

- οι οικογενειακές διαφορές

- οι καταναλωτικές διαφορές

- οι διαφορές ναυτικού δικαίου

- οι γειτονικές διαφορές κ.α.