Επιστολή Κου Λάμπρου Κοτσίρη, Ομ.Καθ. ΑΠΘ Προέδρου της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Αφορά: Πρόσκληση του ΕΒΕΑ διαπιστευμένων διαμεσολαβητών για την ένταξή τους στον κατάλογο Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ

Κατά τη συνεδρίαση τη Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών του αρθρ. 6 Ν.3898/2010 κατά την 19.1.2015 έγινε αναφορά σε Πρόσκληση του ΕΒΕΑδιαπιστευμένων διαμεσολαβητών για την ένταξή τους στον κατάλογο Διαμεσολαβητών του Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ μάλιστα με καταβολή παραβόλου 60€ και επιλογήτους από ειδική επιτροπή κατόπιν συνεντεύξεως. Κατά τη συνεδρίαση αναγνώστηκε σχετική επιστολή - ανακοίνωσητου Διευθυντή Φορέα Κατάρτισης ΚΕΔΙΠ κ. Στέλιου Μανουσάκη.

Επί της ως άνω Πρόσκλησης του ΕΒΕΑ, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

▫ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της επιλογής τους, μόνος δε επίσημος κατάλογος διαπιστευμένων διαμεσολαβητών είναι ο συντασσόμενος από το Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών της Γενικής ΔιεύθυνσηςΔιοίκησης Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο οποίος διανέμεται στα δικαστήρια της χώρας και

▫ Μέθοδοι που περιορίζουν την από τα μέρη ελεύθερη επιλογή διαμεσολαβητών και δη οποιουδήποτε διαπιστευμένου και καταχωρηθέντος στους επίσημους πίνακες του ΥΔΔΑΔ διαμεσολαβητή, με χρήση ιδιωτικών πινάκων δεσμευτικής ή ακόμα ενδεικτικήςφύσεως ή άλλως, είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Νόμου και τη βασική αρχή της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης για πλήρως ελεύθερη επιλογή του διαμεσολαβητή από τα μέρη.

▫ Περιστάσεις εξάλλου πρόσθετες όπως η «καταβολή παραβόλου» και η «συνέντευξη από ειδική επιτροπή για την κατάρτιση του οικείου καταλόγου», δημιουργούν παραπλανητική εντύπωση, ως προς μεν τους διαμεσολαβητές, για τον επιτρεπτό χαρακτήρα της «αποκλειστικότητας» διαμεσολαβητών σε διαμεσολαβήσεις που διεξάγονται σε ιδιωτικό Κέντρο Διαμεσολάβησης, ως προς δε το κοινό,για επιτρεπόμενο περιορισμό της ελεύθερης από τα μέρη επιλογής του διαμεσολαβητή.

Τα ως άνω προς γνώση σας κ. Πρόεδρε και παρακαλείσθε για τις αντίστοιχες ενέργειές σας γνωρίζοντας αυτές στην Επιτροπή.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Λάμπρος Ε. Κοτσίρης Ομ. Καθ. ΑΠΘ

Πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών