ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 3898/2010 «Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις» (Α΄ 211) και του άρθρου 4 της με αριθμ. πρωτ. 34802/24-4-2012 απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Εξετάσεων Υποψήφιων Διαμεσολαβητών» (Β΄ 1363), ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών καθορίζει το πρόγραμμα διεξαγωγής των προφορικών εξετάσεων των Υποψήφιων Διαμεσολαβητών που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιτυχόντων των γραπτών εξετάσεων της 8ης Νοεμβρίου 2014, ο οποίος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ως ακολούθως:
-Ως τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται το κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Λ. Μεσογείων 96, αίθουσα εκδηλώσεων αριθμ. 18, ισόγειο).
-Ο ακριβής χρόνος εξέτασης διαφοροποιείται ως ακολούθως:
Τετάρτη 26/11/2014, ώρα 4 μ.μ. από ΑΒΔΕΛΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ έως και ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Παρασκευή 28/11/2014, ώρα 4 μ.μ. από ΜΑΡΝΟΥΤΣΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ έως και ΧΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Επισημαίνεται ότι οι προφορικές εξετάσεις θα διεξαχθούν υπό τη μορφή ερωτήσεων πανεπιστημιακού τύπου, χωρίς προσομοίωση και χρησιμοποίηση ρόλων, σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 παρ. 4 της ως άνω με αριθμ.34802/24-4-2012 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. 98002/4-12-2013 (Β΄ 3102) όμοια απόφαση.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 210-3398176, 210-7767408 και 210-7767236